Objectius

  1. Crear material didàctic per a la docència del grec clàssic, afavorint-ne un aprenentatge més dinàmic i actualitzat.
  2. Elaborar seqüències audiovisuals que tractin diversos aspectes de la llengua grega i la seva cultura.
  3. Dissenyar unitats didàctiques basades en els audiovisuals creats ad hoc (o en altres d’accés lliure a internet) per treballar continguts de l'asignatura de grec.
  4. Promoure el mètode comunicatiu com a recurs vàlid per a l’aprenentatge del grec.
  5. Potenciar, mitjançant l'audiovisual, l’interès pel grec clàssic i la seva cultura.
  6. Esdevenir un espai d’intercanvi d'experiències i d’aprenentatge, per tal de millorar la pràctica docent de la matèria.